Czwartek, 30 marca 2017 r. (89 dzień roku) , Imieniny: Amelii, Dobromira, Leonarda

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

153977

(dla pracowników urzędu)
Rewitalizacja

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Ogłoszenie Wójta Gminy Kozłów

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Kozłów Uchwały nr XXV/163/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Kozłów


Treść niniejszego ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozłów bip.malopolska.pl/ugkozlow, na stronie internetowej Gminy Kozłów: www.kozlow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kozłów. Dokumentacja sprawy jest ponadto udostępniona do wglądu w Urzędzie Gminy w Kozłowie w pok. nr 35.


Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kozłów

Działając na podstawie art. 6 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji Wójt Gminy Kozłów zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kozłów. Dokument wyznacza kierunki działań naprawczych w obszarze rewitalizacji gminy na lata 2016 - 2025.

Interesariusze konsultacji społecznych:

Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
Użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
Wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
Mieszkańcy inni niż wymienieni w pkt. 1;
Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
Organy władzy publicznej;
Podmioty, inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

Konsultacje rozpoczynają się dn. 17 marca 2017 roku i potrwają do dn. 18 kwietnia 2017 roku, przy czym odbywać się będą w formie:

Zbierania uwag w postaci papierowej. Uwagi mogą być składane w Urzędzie Gminy Kozłów w pokoju nr 35
Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi mogą być przesyłane na adres email gmina@kozlow.pl .

Spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się:
dnia 27.03.2017r. o godzinie 16:00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie


Spotkania z grupami przedstawicielskimi - z przedstawicielami organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych Gminy, które odbędzie się:
dnia 28.03.2017r. o godzinie 16:00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie
Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozłów.
Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem internetowym www.kozlow.pl oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 35. Informujemy równocześnie, że uwagi przekazane w innej formie nie będą brane pod uwagę jako udział w tych formach konsultacji społecznych.
Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

Osoba odpowiedzialna
Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych po stronie Urzędu Gminy są: Anna Gaik, Michał Syska.
Działając na podstawie art. 6 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji Wójt Gminy Kozłów zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Interesariusze konsultacji społecznych
Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
1. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
2. Użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
3. Wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
4. Mieszkańcy inni niż wymienieni w pkt. 1;
5. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
6. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
7. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
8. Organy władzy publicznej;
9. Podmioty, inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

Konsultacje rozpoczną się dn. 19 stycznia 2017 r. i potrwają do dn. 18 lutego 2017 r., przy czym odbywać się będą w formie:
1. Zbierania uwag w postaci papierowej. Uwagi mogą być składane w Urzędzie Gminy - pokój nr 35
2. Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi mogą być przesyłane na adres email: gmina@kozlow.pl.
3. Spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się dnia 30.01.2017 o godzinie 16.00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie
4. Spotkania z grupami przedstawicielskimi (przedsiębiorcy, rolnicy), które odbędzie się dnia 01.02.2017 o godzinie 16.00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie

Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozłów.

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem internetowym www.kozlow.pl, w Biuletynie Infornacji Publicznej w zakładce Konsultacje projektów Programy i projekty oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 35 . Informujemy równocześnie, że uwagi przekazane w innej formie nie będą brane pod uwagę jako udział w tych formach konsultacji społecznych.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

Osoba odpowiedzialna
Osobami odpowiedzialnymi za koordynację konsultacji społecznych po stronie Urzędu Gminy jest Anna Gaik, Michał Syska

Dokumenty do pobrania:

DIAGNOZA SŁUŻĄCA WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI GMINY KOZŁÓW - PROJEKT

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI GMINY KOZŁÓW

Projekt ucheały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Kozłów

Obszar zegradowany i rewitalizacji Gminy Kozłów


Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc