Czwartek, 27 kwietnia 2017 r. (117 dzień roku) , Imieniny: Sergiusza, Teofila, Zyty

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

155921

(dla pracowników urzędu)
Poradnik Petenta w Urzędzie Gminy Kozłów

Komunikat w sprawie drukowania kart usług.

W związku ze zgłaszanymi przez Państwa problemami z drukowaniem kart usług informujemy, że aby poprawnie wydrukować kartę usługi należy ją najpierw zapisać na dysku lokalnym komputera.


Karty usług

Opłaty skarbowe należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy w Kozłowie:

Uwaga zmiana numeru konta na:
18 8591 0007 0170 0850 0055 0001OSO-01 UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH ORAZ WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ EWIDENCJI WYDANYCH I UNIEWAŻNIONYCH DOWODÓW OSOBOWYCH
OSO-W01 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMÓW ORAZ REJESTRU PESEL
OSO-W01a WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
OSO-W01b WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODEM OSOBISTYM
OSO-W01c WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA ZAMELDOWANIA

OSO-01
OSO-W01 OSO-W01a OSO-W01b OSO-W01c
aktualizacja: 02.11.2015


OSO-02 WYMELDOWANIE / ZAMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
OSO-W02 WNIOSEK O WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO
OSO-W02a WNIOSEK O ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY

OSO-02
OSO-W02 OSO-W02a
aktualizacja: 02.11.2015
OSO-03 WNIOSEK O WPISANIE DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW GM. KOZŁÓW
OSO-W03 WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW
OSO-W03a PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW

OSO-03
OSO-W03 OSO-W03a
aktualizacja: 02.11.2015
OSO-04 WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO
OSO-W04 ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO
OSO-W04a ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO

OSO-04
OSO-W04 OSO-W04a
aktualizacja: 02.11.2015
OSO-05 ZGŁOSZENIE POBUTU CZASOWEGO CUDZOZIEMCA
OSO-W05a ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO

OSO-05
OSO-W05a
aktualizacja: 02.11.2015
OSO-06 ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY
OSO-W06a ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO
OSO-W06 ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO

OSO-06
OSO-W06a OSO-W06
aktualizacja: 02.11.2015

OSO-07 WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH
OSO-W07 WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

OSO-07
OSO-W07
aktualizacja: 02.11.2015
OSO-08 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O UTRACIE DOWODU OSOBISTEGO
OSO-W08 WNIOSEK

OSO-08
OSO-W08
aktualizacja: 02.11.2015
OSO-09 WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
OSO-W09 WNIOSEK

OSO-09
OSO-W09
aktualizacja: 02.11.2015
OSO-10 WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
OSO-W10 WNIOSEK

OSO-10
OSO-W10
aktualizacja: 02.11.2015
OSO-11 UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
OSO-W11 WNIOSEK

OSO-11
OSO-W11
aktualizacja: 02.11.2015
OSO-12 WPIS, ZMIANA WPISU, WPIS INFORMACJI O ZAWIESZENIU, WPIS INFORMACJI O WZNOWIENIU, WYKREŚLENIE WPISU Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OSO-12
aktualizacja: 02.11.2015

PGK-01 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU wg Miejscowego Planu ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

PGK-01
aktualizacja: 02.11.2015
PGK-02 WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
PGK-W02 WNIOSEK

PGK-02
PGK-W02
aktualizacja: 02.11.2015
PGK-03 WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

PGK-03
aktualizacja: 02.11.2015
PGK-04 WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW lub KRZEWÓW
PGK-W04 WNIOSEK

PGK-04
PGK-W04
aktualizacja: 02.11.2015
PGK-05 WYDAWANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO

PGK-05
aktualizacja: 02.11.2015
PGK-06 ZAWARCIE UMOWY NAJMU NA LOKAL Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY KOZŁÓW

PGK-06
aktualizacja: 02.11.2015

PGK-07 ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

PGK-07
aktualizacja: 02.11.2015
PGK-08 USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

PGK-08
aktualizacja: 02.11.2015
PGK-09 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ STWIERDZAJĄCYCH OKRESY PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM W CELU ZALICZENIA DO PRACOWNICZEGO STAŻU PRACY

PGK-09
aktualizacja: 02.11.2015
PGK-10 PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

PGK-10
aktualizacja: 02.11.2015
PGK-11 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM

PGK-11
aktualizacja: 02.11.2015
PGK-12 WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

PGK-12
aktualizacja: 02.11.2015
PGK-13 ZAWIERANIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ
PGK-W13 WNIOSEK

PGK-13
PGK-W13
aktualizacja: 02.11.2015


PO-01 WNIOSKI W SPRAWACH ULG PODATKOWYCH (odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty)
PO-W01 Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku
PO-W01a Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
PO-W01b Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku

PO-01
PO-W01 PO-W01a PO-W01b
aktualizacja: 02.11.2015
PO-02 WNIOSKI O ZASTOSOWANIE ULGI USTAWOWEJ Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW NA UTWORZENIE NOWEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO LUB POWIĘKSZENIE JUŻ ISTNIEJĄCEGO
PO-W02 WNIOSEK

PO-02
PO-W02
aktualizacja: 02.11.2015
PO-03 ZAŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM
PO-W03 WNIOSEK

PO-03
PO-W03
aktualizacja: 02.11.2015
PO-04 ZWNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIE ZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCY STAN ZALEGŁOŚCI
PO-W04 WNIOSEK

PO-04
PO-W04
aktualizacja: 02.11.2015
PO-05 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
PO-W05 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
PO-W05a ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

PO-05
PO-W05 PO-W05a
aktualizacja: 02.11.2015
PO-06 DEKLARACJE I INFORMACJE W SPRAWIE PODATKÓW
PO-W06 D E K L A R A C J A W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
PO-W06a D E K L A R A C J A w sprawie podatku od nieruchomości
PO-W06b DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
PO-W06c INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
PO-W06d INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
PO-W06e INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

PO-06
PO-W06 PO-W06a PO-W06b PO-W06c PO-W06d PO-W06e
aktualizacja: 02.11.2015
PO-07 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
PO-W07 WNIOSEK

PO-07
PO-W07
aktualizacja: 02.11.2015


USC-01 SPORZĄDZANIE AKTÓW URODZENIA

USC-01
aktualizacja: 02.11.2015
USC-02 SPORZĄDZANIE AKTÓW MAŁŻEŃSTWA

USC-02
aktualizacja: 02.11.2015
USC-03 SPORZĄDZANIE AKTÓW ZGONU

USC-03
aktualizacja: 02.11.2015
USC-04 WYDAWANIE ODPISÓW Z KSIĄG S.C. ODPISY SKRÓCONE, WIELOJĘZYCZNE I ZUPEŁNE AKTÓW URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA I ZGONU
USC-W04 WNIOSEK

USC-04
USC-W04
aktualizacja: 02.11.2015
USC-05 SKRÓCENIE TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

USC-05
aktualizacja: 02.11.2015
USC-06 SPROSTOWANIE, UZUPEŁNIENIE AKTU S.C.
USC-W06 WNIOSEK O SPROSTOWANIE BŁĘDU PISARSKIEGO W AKTACH STANU CYWILNEGO
USC-W06a WNIOSEK O UZUPEŁNIENIE AKTU S.C.

USC-06
USC-W06 USC-W06a
aktualizacja: 02.11.2015
USC-07 POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

USC-07
aktualizacja: 02.11.2015
USC-08 WPISYWANIE TREŚCI ZAGRANICZNYCH AKTÓW S.C. DO POLSKICH KSIĄG S.C.
USC-W08 WNIOSEK

USC-08
USC-W8
aktualizacja: 02.11.2015
USC-09 ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ

USC-09
aktualizacja: 02.11.2015
USC-10 ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA
USC-W10 WNIOSEK

USC-10
USC-W10
aktualizacja: 02.11.2015


ZIR-02 PROCEDURA UDZIELENIA ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
ZIR-W02 WNIOSEK

ZIR-02
ZIR-W02
aktualizacja: 02.11.2015


Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc